نرم افزار آزاد و قدرت

در نرم‌افزار، مفهوم آزادی و این سؤال که کاربران نرم‌افزار باید چه حقوقی داشته باشند، اغلب به نظر می‌رسد که به چیزهایی مانند ویژگی‌ها و عملکردها بیشتر نگاه می‌کنند. ویژگی ها و عملکرد می تواند خوب باشد، اما نه به قیمت آزادی ما. قدرت واقعی در آزادی اجرا و مطالعه، تغییر و به اشتراک گذاری […]

نرم افزار آزاد و قدرت Read More »